Utlysning professor/førsteamanuensis i Ergoterapi

Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.
Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag er det ledig stilling som professor/førsteamanuensis i ergoterapi. Stillingen er ledig fra 01.01.2020.

Vi søker etter en medarbeider som kan bidra til å styrke forskning og undervisning innen ergoterapi på alle tre nivåer; bachelor, master og ph.d.

Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag er ett av fakultetets fem institutter. Instituttet har to bachelorutdanninger, en masterutdanning i ergoterapi, en videreutdanning i ergoterapi innen allmennhelse, og en tverrfaglig videreutdanning i velferdsteknologi. Instituttet har også koordineringsansvaret for Bevegelsesanalyselaboratoriet som er et tverrfakultært laboratorie.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • FoU-aktivitet: forske, publisere og formidle forskningsresultater
 • bidra til å søke midler til eksternfinansiert forskning
 • bidra til utvikling av eksisterende og nye studieprogram ved instituttet
 • delta i, og bidra til, utvikling av instituttets oppdragsvirksomhet
 • undervise og veilede på ulike nivå, både i teori, ferdighetstrening og praksis
 • ha ansvar for veiledning og sensur av oppgaver på ulike nivå
 • planlegge, gjennomføre og evaluere emner innen bachelorutdanningen, masterutdanningen og videreutdanningene
 • å være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader omekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • å ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav:

For professor kreves

 • professorkompetanse i ergoterapi
 • erfaring med forskningsnettverk og å lede prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring med faglig ledelse

For førsteamanuensis kreves doktorgrad i relevant fagområde.

Stipendiater som er i sluttfasen av sin ph.d. oppfordres til å søke.
For både stilling som professor og førsteamanuensis kreves i tillegg:

 • utdanning og erfaring som ergoterapeut
 • gode IT kunnskaper
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.


Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vil legge vekt på:

 • erfaring med forskningsnettverk og ledelse av prosjekter med ekstern finansiering
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli tillagt stor vekt.
 • innsikt i forskning innen aktivitetsvitenskap
 • erfaring med undervisning og veiledning på alle nivåer
 • erfaring med digitale læringsformer
 • kompetanse innen tverrprofesjonell samarbeidslæring
 • gode fremstillingsevner på et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig
 • pedagogiske evner
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt
 • initiativrik og fleksibel
 • faglig engasjert, har evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • evne til å arbeide selvstendig


OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.
Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt malinla@oslomet.no.


Vi tilbyr;

 • Et inspirerende forsknings- og utdanningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og deltagelse i forskningsgrupper med tverrprofesjonelt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
 • mulighet for å påvirke og være med på å utvikle ergoterapifaglig kompetanse på bachelor-, videreutdanning-, master- og ph.d.-nivå ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1013 professor. Lønn kroner 704 900-906 000 pr. år, ltr. 75-84 / 1011 førsteamanuensis kr. 532 300-691 400 pr. år, ltr. 60-74. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Mona Dahl, (+47) 47287141

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:      15.10.2019

Ref:                   19/09617

Advertisements

When to make a fresh start …

Making a fresh start sounds appealing when your work life has gone awry. You can create a fresh start at any time,  but remember it can be anything from changing your old routines to heading off in an entirely new direction!

Knowing when is important too. This is an article from Brigette Hyacinth whom I’ve started following.

fresh start

 

Vacancy at SimTech, Stuttgart

Announcement

Exciting vacancies within the SimTech Cluster of Excellence, University of Stuttgart, in particular, Project PN2-3A: “Investigating sensorimotor interaction through selective sensory perturbations.

Contact Dr. Leonardo Gizzi if interested. Applications close 30. June 2019.

 

 

Why we try to outsmart our smart devices

A short film Uninvited Guests was shown in our Institute seminar today. It explores the friction (and ingenuity) of an elderly man in his smart home. By showing this film, it is the hope that we, as scientists will be more mindful of the end-user. We can propose ways to motivate use, or envision an additional function when creating ‘smart’ devices. This will have benefits for short-term interventions, and long-term use.

 

Job vacancy: Professor/Associate professor – Occupational Therapy

https://oslomet.varbi.com/en/what:job/jobID:243782/iframeEmbedded:0/w

Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for ergoterapi og ortopediingeniør

OsloMet – Oslo Metropolitan University (former HiOA) is Norway’s third largest university, with more than 20,000 students and over 2000 employees. We conduct research in areas that are important for welfare and value creation, for instance health, education, social sciences, technology and design. OsloMet has an academic stimulating environment with a variety of welfare schemes.

The Faculty of Health Sciences consists of five departments and offers study programmes on all levels, including PhD. The faculty has about 6000 students and nearly 600 members of staff.

The Faculty of Health Sciences, the Department of Occupational Therapy, Prosthetics and Orthotics has two vacant permanent positions as professor/associate professor. The positions are vacant from spring 2019. We are looking for colleagues who can contribute to strengthening teaching and research in occupational therapy at all three levels: bachelor’s, master’s and PhD level.The Department of Occupational Therapy, Prosthetics and Orthotics is one of the faculty’s five departments. The department offers two bachelor’s degree programmes, one master’s degree programme in occupational therapy, a further education programme in occupational therapy in primary health care, and an interdisciplinary further education programme in welfare technology. The department is also responsible for coordinating the Motion Analysis Laboratory, which is an inter-faculty laboratory.

Main duties of the position

 • R&D activities: researching, publishing and disseminating research results
 • contributing to applying for funds for externally funded research
 • contributing to the development of existing and new study programmes at the department
 • participating in and contributing to the development of the department’s contract work
 • teaching and supervising at different levels in theory, skills training and practical training
 • responsibility for supervising and grading papers at different levels
 • planning, implementing and evaluating courses in the bachelor’s, master’s and further education programmes

We are looking for candidates who have

 • professor/associate professor qualifications in relevant subject areas. Research fellows who are in the final stage of their PhDs are encouraged to apply.
 • an educational background in and experience working as an occupational therapist
 • good oral and written presentation skills in English
 • good IT skills

If the candidate does not have the required skills in Norwegian or a Scandinavian language, he/she will be offered training to be able to carry out the tasks involved in the position and/or field of work. You must be able to document Norwegian skills at a level corresponding to at least level B2 within three years of being hired.

It is an advantage if you also have

 • experience of research networks and managing projects involving external funding
 • insight into research in occupational science
 • experience of teaching and supervision at all levels
 • experience of digital learning tools
 • expertise in interprofessional education
 • good oral and written presentation skills in a Scandinavian Language

Importance will be attached to documented teaching qualifications and experience. If you do not have relevant teaching qualifications, you must undertake to complete the university’s basic teaching qualification programme (15 credits) within two years.

OsloMet will test teaching qualifications in connection with interviews. General criteria for appointments to positions as professor/associate professor are found in the Regulations for appointment and promotion to academic posts.

We are looking for applicants who

 • have the ability to cooperate and build relations, both internally, nationally and internationally
 • are resourceful and flexible
 • are committed to the discipline and have the ability to motivate and inspire students and colleagues
 • have the ability to work independently

It is important to OsloMet to reflect the population of our region, and all qualified candidates are welcome to apply. We make active endeavours to further develop OsloMet as an inclusive workplace and to adapt the workplace if required

Expert assessment

Applicants will be assessed by an expert committee. You must upload the following documents together with your application by the final date for applications:

 • CV, references and all pages of certificates/diplomas
 • list of scholarly works
 • up to 10 scholarly works, including your PhD thesis

You must upload all of these documents. The documents must be in either English or a Scandinavian language. Translations must be government authorised. Originals must be presented if you are invited for an interview. OsloMet checks documents in order to give you as a candidate a proper evaluation and ensure fair competition.

If you have documents that cannot be uploaded electronically, contact senior adviser Malin Larsen, malin.larsen@oslomet.no

We can offer you

 • an inspirational educational and research environment with opportunities for professional development and participation in research groups engaged in interdisciplinary, national and international collaboration
 • opportunities to influence and participate in building occupational therapy expertise at bachelor’s, further education, master’s and PhD level at Norway’s third biggest and most urban university
 • loan and pension arrangements with the Norwegian Public Service Pension Fund
 • good welfare arrangements 

Other information

If you would like more information about the position, feel free to contact:

 • Head of Department Mona Dahl, (+47) 47 28 71 41

The salary for the position is in accordance with the pay scale for state employees, code 1013 (professor) / 1011(førsteamanuensis) / 1198 (førstelektor).

Salary NOK695,500–893,900 / 524,200–682,200 per year. A higher salary may be considered for particularly well-qualified applicants.

If you wish to apply for the position, please apply electronically by clicking the button at the bottom of the page.

Final date for applications:     20/01/2019
Ref:                 18/12281

login and apply

The Relationship Between Teaching and Research

Came upon this article by Nick Feamster at Princeton.

Both are equally important – I guess the question I always ask myself is whether  research is a process to improve one’s teaching, or that teaching will reinforce and expand our knowledge for research. But as Prof Feamster explained, they’re ‘orthogonal’, and you need to perform both effectively to succeed as an academic.